پایه های بشقابی

در ارتفاع های مختلف

از همین دسته بندی