پایه های تمام فلز

- قابليت رگلاژ پايه ها
- قابليت اتصال پيچ اليت يا بست گونيا

از همین دسته بندی